BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
                                                       farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín

Usmernenie o verejných bohoslužbách


Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS z 10. 03. 2020, oznamujeme všetkým veriacim, že verejné bohoslužby sú zrušené v čase od 10. 03.2020 do 31. 03. 2020.

Stanovisko otcov biskupov k zákazu verejných bohoslužieb

 

Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca

 

V súvislosti s týmto informujeme veriacich o nasledovnom:

1.
Liturgický poriadok vo farnosti bude zachovaný. Kňaz bude sláviť neverejné bohoslužby v pôvodnom harmonograme v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom za zatvorenými dverami chrámu. Úmysly na jednotlivé liturgie budú odkonzultované s rodinou - buď budú slávené podľa rozpisu, alebo preložené na iný termín (po dohode s rodinou).

Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách, alebo sledovaním prenosov bohoslužieb cez TV Logos (internetový prenos), TV Lux, TV Zemplín, RádioLumen, prípadne cez ďalšie sociálne siete.
 

2.
Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne,časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto ponúkame našim veriacim možnosť modliť sa tieto modlitby doma v rodinách. Texty bohoslužieb je možné nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

 

3.
Počas celej doby je možné telefonicky si dohodnúť s kňazom príležitosť pre svätú spoveď. Čas a miesto podľa individuálnej potreby.

Všetky ostatné farské záležitosti, prípadné pohreby a iné, môžete konzultovať na farskom úrade osobne, alebo telefonicky, prípadne cez farský mail.


4.
Rodina ako domáca cirkev nech sa počas nasledujúcich dvoch nedieľ stretne k spoločnej modlitbe svätého ruženca, utierne, večierne, k čítaniu Svätého Písma tak, aby toto spoločenstvo domácej cirkvi (otec, mama, deti) mohli prijať Krista formou duchovného prijímania. Nedeľné liturgické texty možno nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu, či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Budúcu nedeľu 15. marca 2020 (Krížupoklonnú nedeľu) odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku.


5.
V tejto situácii veriacim ponúkame i modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke.

 

6.
Bohoslužby je možné v priamom prenose TV Logos (internetový prenos) sledovať z viacerých miest a chrámov na Slovensku i v zahraničí - pozrite ponuku: http://www.logos.tv/zive-prenosy
alebo na webovských stránkach našich eparchií.


z bratislavskej katedrály Povýšenia Pánovho Kríža bude prenos v tomto poriadku:

 Všedný deň:

17.00  Večiereň (streda a piatok) VPD

 Sobota:

17.00  Sv. liturgia

18.00  Večiereň

 Nedeľa:

8.00  Utiereň

9.00  Sv. liturgia


7.
Tieto informácie budeme aktualizovať priebežne na tejto našej farskej internetovej stránke.


8.
Vysluhovanie iniciačných sviatosti (krst, myropomazanie, Eucharistia) podľa možnosti sa majú preložiť do veľkonočného obdobia, ak to nie je možné potom udelenie týchto sviatosti sa má vysluhovať v úzkom kruhu príbuzných. Pohrebné obrady treba vysluhovať podľa možnosti tak isto v obmedzenom počte s vynechaním úkonu bozkávania krížika (posledného cilovania).   


Veríme, že tento zákaz neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, lež kríž tejto vírusovej choroby ešte viac zvýrazní našu odkázanosť na toho, ktorý za nás na kríži zomrel. 


undefined

 

Materiály na začiatok a obdobie Veľkého 40-dňového pôstu


 

Darujte 2%
 

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich OZ Stauros Bratislava, podporíte tým činnosť našej farnosti.
Viac vo farských oznamoch. Tlačivá sú
TU.

Ďakujeme vám za Vašu pomoc!

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.