4. a 5. nedeľa po Päťdesiatnici 


V nasledujúcom období sv. liturgie v Trenčíne budú podľa rozpisu Bohoslužieb.

• V Novom Meste nad Váhom budú sv. liturgie v utorok 19.6. 2018 o 17:00 hod. a v nedeľu 24. 6. 2018 o 8:00 hod.

• V nedeľu 24. júna 2018 je zároveň aj sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.Po sv. liturgiách sa uskutoční zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Prosíme o Vašu štedrosť.  

• V utorok 26. júna 2018 sa v Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne uskutoční odpustová slávnosť ku cti prepodobnej mučenice Tarzície, patrónky škôlky a Domu sr. služobníc v Trenčíne. Sv. liturgiu v kaplnke škôlky bude sláviť o 15:30 hod. protosynkel bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba. Srdečne pozývame.

V piatok 29. júna 2018 je cirkevne prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, patrónov našej eparchie. Sviatočné sv. liturgie budú v Trenčíne v predvečer sviatku 28. júna 2018 v kaplnke sv. Anny o 18:00 hod., predchádzať sv. liturgii bude veľká večiereň s lítiou o 17:00 hod. V deň sviatku 29. júna 2018 bude sv. liturgia o 9:30 (slovenská) v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ v Trenčíne. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Keďže je to sviatočný deň, je voľnica (nie je zdržanlivosť od mäsa).

• V piatok 29. júna 2018 na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, patrónov našej eparchie sa v katedrálnom chráme Povýšenia Pánovho Kríža v Bratislave uskutoční eparchiálna odpustová slávnosť ku cti patrónov eparchie. Počas archijerejskej sv. liturgie o 17:00 hod. prijme diakonskú vysviacku poddiakon našej eparchie Jozef Durkot.


• Každý piatok po večernej sv. omši o 17:00 hod. v kostole Notre Dame v Trenčíne sa koná sviečkový pochod s modlitbou bolestného ruženca, ktorým chceme ako kresťania dať odmietavý postoj k ratifikácii Istanbulského dohovoru. Dohovor je možné podporiť aj podpísaním petície. Viac: http://slovenskydohovorzarodinu.sk/

Pripravované podujatia:

Odpustová slávnosť v našej farnosti Trenčín, ku cti farských patrónov sv. Cyrila a Metoda, bude v nedeľu 8. júla 2018 o 10:30 za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka z Bratislavy. 

Hlavná púť na Skalke pri Trenčíne budepočas víkendu21. a 22. júla 2018.V programe púte budú aj gréckokatolícke sv. liturgie v sobotu večer o 21:0  hod. v jaskyni na Starej Skalke a v nedeľu ráno o 8:00 hod. pri poľnom oltári na Novej Skalke.

• Bratislavská eparchia pozýva deti a mládež z našich farností na VIII. ročník letného eparchiálneho tábora LET 2018. Bude sa konať od nedele 15. júla 2018 do piatku 20. júla 2018 v Kláštore pavlínov v Šaštíne (vedľa Baziliky Sedembolestnej Panny Márie). Prihlasovanie detí a mladých prebieha prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke našej eparchie: www.grkatba.sk alebo na našej farskej web stránke: www.grkattn.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie. Uzávierka prihlášok je 25. júna 2018. Cena na jedného účastníka je 70,00 €. Z fondu pre mladých a 2% prispejeme deťom a mládeži sumou 20,00 €. Deti z našich farností Trenčín a Prievidza budú mať poplatok 50,00 € na jednu osobu. Veľmi prosím, ak by v niektorej rodine bola prekážkou k účasti len finančná stránka, ozvite sa nám osobne na farskom úrade. Spôsob úhrady nájdete taktiež na webe. Srdečne deti a mladých pozývam a teším sa na stretnutie.

V dňoch 26. až 29. júla 2018 sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 (ďalej len „P18") v Prešove.Podujatie organizuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a KANET, n. o. Účastníkom stretnutia zabezpečuje program s možnosťami ubytovania a stravovania. Pre10 mladých z našich farností máme zarezervovaný celý pobyt s ubytovaním a stravou za znížené ceny, ktoré boli v prvých dňoch registrácie. Neváhajte nás kontaktovať(najneskôr však do 25. júna 2018), ak sa rozhodnete zúčastniť tohto podujatia, na ktoré Vás srdečne pozývame. Viac: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/

Na podporu tohto celoslovenského podujatia je vyhlásená aj verejná zbierka, ktorú  môžete  podporiť zakúpením si Kartičky s odznakom za 2,00 € alebo voňavej visačky do auta za 3,00 €.  Tieto predmety sú vyložené pri východe z našich chrámov.
Podporiť Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove môžete aj DARCOVSKOU SMS. Darca, ktorý chce podporiť Národné stretnutie mládeže P18 touto formou, musí poslať SMS správu v tvare DMS P18 (DMS medzera P18) na číslo 877. Cena SMS je 2 € a obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Viac informácií na www.donorsforum.sk.

V piatok 8. júna 2018 je odporúčaný sviatok nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Sv. liturgia v Trenčíne bude o 9:30 (slovenská) v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ v Trenčíne. Po sv. liturgii bude Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu (s. 470). Keďže je to sviatočný deň, je voľnica (nie je zdržanlivosť od mäsa).

• Hospic milosrdných sestier v Trenčíne hľadá  pre svoje zariadenie zdravotnú sestru. Podrobnosti tu.

• Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu vyzdvihnúť v sakrestii Knižný kalendár na rok 2018 - V brázde Metodovej a podielovú knihu. Členské na rok 2018 je 5,00 €.

• Farská charita Trenčín – Juh pozýva nových dobrovoľníkov do služby ľuďom v núdzi. Veriaci sa môžu zapojiť do prác v teréne, Sociálnom šatníku v Trenčíne, Potravinovej banke Slovenska alebo varenia polievok pre ľudí bez domova. Taktiež ak poznáte vo svojom okolí rodiny alebo jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc, nahlásti ich na farskom úrade, alebo im sprostredkujte kontakt na Charitu Trenčín. Kontakt a viac informácii na telefónnom čísle 0908 030 268 alebo https://www.facebook.com/search/top/?q=charita%20tren%C4%8D%C3%ADn

• Do pozornosti dávame projekt novej internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné prenosy bohoslužieb z viacerých gréckokatolíckych chrámov nie len na Slovensku, vrátane katedrály v Bratislave. O aktivitách Univerzitného pastoračného centra na Trenčianskej univerzite v Trenčíne sa študenti môžu informovať na webovej stránke UPC: www.upctn.sk

•  Oznamy Pútnického miesta Skalka: čas slávenia bohoslužieb, pozvánky na stavovské púte i informácie o ďalších podujatiach na Skalke môžete nájsť TU.


Milodary:

Trenčín:  Pri pravidelnej mesačnej zbierke na dostavbu cerkvi v Trenčíne sa v nedeľu 10.6.2018 vyzbieralo v Trenčíne po sv. liturgii 251,00€. Na dostavbu cerkvi v Trenčíne v období od 3.6. – do 16.6. 2018 ďalej darovali: Bohu známi manželia z Dubnice n./V. 100,00 €; MUDr. Miroslav Kopřiva z Dubnice n./V. 250,00 €; BZO z Prievidze 10,00 €; BZO z Trenčína 15,00 €; BZO z Prievidze 250,00 €; Helena Slezáková z Trenčína 50,00 €; Helena Záhradníková z Trenčína 30,00 €; BZO z Trenčína (účet) 30,00 €; BZO z Trenčína (účet) 30,00 €.

Priebežne sú darcovia zverejňovaní na našej farskej web stránke: darcovia

Prievidza:
Pri jarnej zbierke na gréckokatolícky kňazský seminár blaženého Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa v nedeľu 22.4.2018 vyzbieralo v Prievidzi 33,40 €. Zbierka bola odoslaná na eparchiálny úrad v Bratislave. Zvonček za mesiac apríl 2018 bol v Prievidzi: 255,17 €. V pokladničke za obetné sviečky a časopisy (knihy) sa v mesiacoch marec - apríl 2018 vyzbieralo v Prievidzi 59,28 €.
                    
Pán Boh zaplať za štedré milodary!

 

OSTATNÉ OZNAMY

• Oznam pre veriacich k procesu blahorečenia Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR

     Drahí veriaci, informujeme vás, že vypočúvania svedkov v procese o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu kňaza rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR, patriaceho do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý bol otvorený 31. januára 2015 v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove dekrétom prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ budú onedlho uzavreté na archieparchiálnej úrovni.

     Preto vás, drahí veriaci, ešte raz vyzývame, ak žijú očití svedkovia uvedeného Božieho sluhu alebo viete o niekom, kto ho priamo a bezprostredne poznal, alebo ak existujú svedkovia, ktorí dostali informácie o Božom sluhovi od tých, ktorí ho priamo a bezprostredne poznali, a chceli by svedčiť v tomto procese skúmania, nech svoju žiadosť o účasť v procese, ako aj písomné vyhlásenie, ktoré musí byť nimi osobne podpísané, zašlú arcibiskupskému delegátovi na adresu: ICLic. Jaroslav Pasok, arcibiskupský delegát, Hlavná 1, 081 35 Prešov alebo sa môžu prihlásiť priamo na telefónnom čísle: 0910 842 052.

Viac: http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-ivan-mastiliak/

• Od 1. septembra 2017 celá naša metropolitná cirkev na Slovensku uvádza do života starobylú prax prijímania eucharistie deťmi. I keď pre našu eparchiu to nie je úplná novinka a v našich farnostiach sme túto prax realizovali dávnejšie, rád by som v tejto súvislosti zdôraznil dve skutočnosti:

1.     Pre vás rodičia, v spolupráci s duchovnými otcami vašich farností, nastáva povinnosť sledovať individuálny duchovný vývoj Vášho dieťaťa,  bez ohľadu na jeho vek, a zachytiť moment, kedy je už schopné chápať zmysel a závažnosť vlastných previnení, ktorým hovoríme hriech. Nech toto posúdi v osobnom rozhovore s dieťaťom duchovný otec a rozhodne, či sa ono môže začať pripravovať na prijatie sviatosti zmierenia. V tomto čase prípravy, nech dieťa preruší pristupovanie k sviatosti eucharistie. Po prijatí sviatosti zmierenia sa môže (ak uznáte za vhodné) urobiť slávnostné prijatie najsvätejšej eucharistie.

2.     Treba vedieť, že gréckokatolícki rodičia majú právo žiadať podanie najsvätejšej eucharistie pre svoje dieťa aj keď sú prítomní na liturgii v latinskom obrade. Samozrejme nech to oznámia pred omšou, slušne a podrobia sa rozhodnutiu duchovného správcu. Problém môže nastať, pri dojčencoch, ktorí nie sú schopní prijať pod spôsobom hostie.

Naopak, dôrazne upozorňujeme rodičov, že ak je ich dieťa latinského obradu, nie je možné túto prax uplatňovať pre svoje dieťa, a to ani v prípade, že rodičia trvale realizujú svoj duchovný život vo východnom obrade. Jedinou možnosťou je zmena obradu.

Žiadam Vás, duchovní otcovia, aby ste toto vyhlásenie prečítali v rámci oznamov v nedeľu 3. septembra 2017.                       

vladyka Peter RusnákPRAVIDELNÉ CHARITATÍVNE PROJEKTY V NAŠEJ FARNOSTI

CHARITATÍVNE PROJEKTY VO FARNOSTI v spolupráci s inými organizáciami:

POLIEVKA PRE BEZDOMOVCOV
V zimných mesiacoch môže byť pre mnohých ľudí jedno teplé jedlo denne rozdiel medzi životom a smrťou.
Tento projekt funguje už niekoľko rokov  v mnohých mestách nielen v Európe, ale už aj u nás, na Slovensku. Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu Trenčín sa už niekoľko rokov stará o základné zabezpečenie pre ľudí bez domova a rád by zrealizoval základnú myšlienku tohto projektu aj v Trenčíne. Bohužiaľ  obmedzené finančné i materiálne zdroje nedovoľujú zabezpečiť tento projekt iba zo zdrojov Zboru.
Našim cieľom je v zimných a chladných mesiacoch (november až apríl) uvariť a ponúknuť 15 litrov dobrej hustej polievky ľuďom v núdzi.
Polievka bude vydávaná klientom nocľahárne na Nešporovej ulici v Trenčíne trikrát do týždňa o 19 tej hodine.
Ale bez pomoci dobrých ľudí je táto myšlienka neuskutočniteľná.
Baví vás varenie? A boli by ste ochotní jedno jedlo navyše raz za čas uvariť? Alebo môžete doviezť uvarené jedlo od kuchára do výdajne?
Ak áno, ak máte chuť pomôcť, či už ako rodina či jednotlivec pridať svoje sily k tomuto projektu akýmkoľvek spôsobom ste vítaní!
Kontakt : p. Švančarová. Tel. : 0904 653 225 - ochotne vám zodpovie všetky vaše otázky.

MESAČNÍK CESTA
Od polovice apríla 2013 stretnete v uliciach Trenčína pouličných predajcov, ktorí distribuujú nový pouličný časopis CESTA. Príspevok za zakúpené číslo je 1,40 € (z toho 0,70 € je pre pouličného predajcu). Distribútormi sú naši bratia a sestry bez domova a sociálne slabí, ktorým pomáhajú v ich ťažkej situácii členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne. Kúpou tohto kresťanského časopisu môžeme pomôcť ľuďom bez domova k tomu, aby si slušným spôsobom zarobili na živobytie. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí svojimi aktivitami pomáhajú ľuďom v núdzi.
CESTA je mesačník, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov s cirkevným schválením Gréckokatolíckeho biskupského úradu Prešov a distribuuje sa prostredníctvom pouličných predajcov, ktorí boli do predaja zapojení v rámci resocializačného procesu.
Časopis Cesta obsahuje zaujímavé rubriky a rôzne odborné a formačné články, nechýba v nej priestor pre duchovné slovo a svedectvá. Zároveň si v nej každý čitateľ nájde aktuálne informácie z diania v charite a Cirkvi. 

SOCIÁLNY ŠATNÍK: 
V Trenčíne bol 11.3. 2013 v budove Mestského hospodárstva Trenčín na Soblahovskej ulici otvorený Sociálny šatník pre ľudí v zložitej životnej situácií. Ľudia v ňom nájdu bielizeň, obuv, hračky, bielu a čiernu techniku, kuchynský riad a ďalšie potrebné veci. Pri prvej návšteve sociálneho šatníka by mali mať so sebou potvrdenie o priznaní sociálnej dávky. Keď sa ním preukážu, vystavia im preukaz klienta so záznamom o veciach, ktoré prijali.
Sociálny šatník je otvorený:
Pondelok a piatok: od 9:00 do 16:00 hod.
Utorok, streda, štvrtok: od 9:00 do 13:00 hod.
Projekt realizuje Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Sociálne služby mesta Trenčín.
Ľudia do šatníka môžu veci aj priniesť, avšak iba v čase otváracích hodín.
Dohodnúť si individuálny termín na prinesenie vecí je možné telefonicky na č. 0905 461 041 alebo 0911 448 506.

JARNÁ A JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza prvú nedeľu Veľkého pôstu a v čase Filipovky (pôstneho obdobia pred Vianocami) zapájajú do pravidelných finančných Zbierok na činnosť Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorej poslaním je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Viac na: http://www.gkcharita-po.sk/

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza v novembri zapájajú do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt sa na Slovensku organizuje predovšetkým preto, aby sme si všetci, v čase, keď sme citlivejší na mystérium smrti, uvedomovali osud detí, ktoré zomreli pri potrate. Zároveň, aby sme v modlitbách a prosbách o Božie milosrdenstvo pamätali na ich rodičov, na tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku.
Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné okrem modlitby vyjadriť zaobstaraním si originálnej sviečky za určený príspevok a  večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov. Originálne sviečky sú označené samolepkou s odtlačkami nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom „Sviečka za nenarodené deti“.
Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s mediálnou podporou kresťanských médií. Každý deň zomrie na Slovensku, podľa štatistík, pri umelom potrate cca 24 detí. Naším príspevkom tak každoročne podporíme na Slovensku organizáciu, ktorá v oblasti ochrany života a rodiny pracuje efektívne už niekoľko rokov. Bližšie informácie sú dostupné na www.forumzivota.sk.
Sviečky za nenarodené deti si môžete, za určený  príspevok, zakúpiť pri východe z chrámov každý rok v týždni pred 2. novembrom.

Výťažok z predaja „sviečky za nenarodené deti“ na podporu Fóra života bol v roku 2017:
Trenčín - farnosť - 50,80 Eur
Trenčín - CMŠ bl. Tarzície - 15,00 Eur
Prievidza - 6,00 Eur
Nové Mesto nad Váhom - 10,00 Eur


MISIJNÁ NEDEĽA
Každoročne sa 3. októbrovú nedeľu vo farnostiach Trenčín a Prievidza zapájame do zbierky na misie. Každý náš, aj najmenší milodar, napomáha uskutočňovaniu misijných projektov Cirkvi. Na Slovensku túto činnosť riadi organizácia: Pápežské misijné diela. Viac na www.misijnediela.sk

Pri bierke na MISIE sa v nedeľu 22.10. 2017 vyzbieralo v našich farnostiach:
Trenčín (filiálka Nové Mesto nad Váhom) - 68,30 Eur
Prievidza - 85,00 Eur

VINCENTSKÁ RODINA NA SLOVENSKU
Každoročne sa naša farnosť v Trenčíne v septembri zapája do zbierky Vincentskej rodiny na Slovensku, ktorá organizuje zbierky pre chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine a ďalších krajinách podľa aktuálnej potreby. Zbierka prebieha formou  dobrovoľných príspevkou za kúpu medovníkového srdiečka, ktoré sa predávajú po bohoslužbách. V nedeľu 25.9.2016 v Trenčíne kúpou medovníkového srdiečka sme pomohli chudobným sumou 36,00 Eur. Ďakujeme za každý Váš milodar.
Viac na: http://www.bojprotihladu.sk/

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.