Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja 

Adresa:
ul. Československej armády
91501 Nové Mesto nad Váhom

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

najbližšie: 
sobota 21. marca 2020 o 9:00 hod. - neverejná sv. liturgia
+ zádušná a panychída s hramotami


nasledujúce:
 

Usmernenie o verejných bohoslužbách


Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS z 10. 03. 2020, oznamujeme všetkým veriacim, že verejné bohoslužby sú zrušené v čase od 10. 03.2020 do 31. 03. 2020.

Stanovisko otcov biskupov k zákazu verejných bohoslužieb

 

V súvislosti s týmto informujeme veriacich o nasledovnom:

1.
Liturgický poriadok vo farnosti bude zachovaný. Kňaz bude sláviť neverejné bohoslužby v pôvodnom harmonograme - v kaplnke bl. Tarzície v Trenčíne za zatvorenými dverami chrámu. Úmysly na jednotlivé liturgie budú odkonzultované s rodinou - buď budú slávené podľa rozpisu, alebo preložené na iný termín (po dohode s rodinou).

Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách, alebo sledovaním prenosov bohoslužieb cez TV Logos (internetový prenos), TV Lux, TV Zemplín, RádioLumen, prípadne cez ďalšie sociálne siete.
 

2.
Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne,časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto ponúkame našim veriacim možnosť modliť sa tieto modlitby doma v rodinách. Texty bohoslužieb je možné nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

 

3.
Počas celej doby je možné telefonicky si dohodnúť s kňazom príležitosť pre svätú spoveď. Čas a miesto podľa individuálnej potreby.

Všetky ostatné farské záležitosti, prípadné pohreby a iné, môžete konzultovať na farskom úrade osobne, alebo telefonicky, prípadne cez farský mail.


4.
Rodina ako domáca cirkev nech sa počas nasledujúcich dvoch nedieľ stretne k spoločnej modlitbe svätého ruženca, utierne, večierne, k čítaniu Svätého Písma tak, aby toto spoločenstvo domácej cirkvi (otec, mama, deti) mohli prijať Krista formou duchovného prijímania. Nedeľné liturgické texty možno nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu, či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Budúcu nedeľu 15. marca 2020 (Krížupoklonnú nedeľu) odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku.


5.
V tejto situácii veriacim ponúkame i modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke.

 

6.
Bohoslužby je možné v priamom prenose TV Logos (internetový prenos) sledovať z viacerých miest a chrámov na Slovensku i v zahraničí - pozrite ponuku: http://www.logos.tv/zive-prenosy
alebo na webovských stránkach našich eparchií.


z bratislavskej katedrály Povýšenia Pánovho Kríža bude prenos v tomto poriadku:

 Všedný deň:

17.00  Večiereň (streda a piatok) VPD

 Sobota:

17.00  Sv. liturgia

18.00  Večiereň

 Nedeľa:

8.00  Utiereň

9.00  Sv. liturgia


7.
Tieto informácie budeme aktualizovať priebežne na tejto našej farskej internetovej stránke.


8.
Vysluhovanie iniciačných sviatosti (krst, myropomazanie, Eucharistia) podľa možnosti sa majú preložiť do veľkonočného obdobia, ak to nie je možné potom udelenie týchto sviatosti sa má vysluhovať v úzkom kruhu príbuzných. Pohrebné obrady treba vysluhovať podľa možnosti tak isto v obmedzenom počte s vynechaním úkonu bozkávania krížika (posledného cilovania).   


Veríme, že tento zákaz neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, lež kríž tejto vírusovej choroby ešte viac zvýrazní našu odkázanosť na toho, ktorý za nás na kríži zomrel. 

undefined
 

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.